Al Maig De 2020, Es Va Publicar A Europa, El Reglament (UE) 2020/741 Del Parlament Europeu I Del Consell, De 25 De Maig De 2020, Relatiu Als Requisits Mínims Per A La Reutilització De L’aigua Urbana Depurada En Usos Agraris. Aquest Reglament europeu, sobre l’ús d’aigua regenerada per a reg agrícola, promociona l’ús d’aigua regenerada a l’agricultura i estableix paràmetres harmonitzats per garantir la seguretat de la reutilització de l’aigua al reg agrícola. Aquest Reglament només aprova la reutilització de laigua en agricultura. L’entrada en vigor d’aquest Reglament ha estat el 26 de juny del 2023.

Al mes de maig de 2023, es va publicar a Espanya, la normativa següent: Reial Decret-llei 4/2023, d’11 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i al agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures.

Aquesta última normativa inclou una Disposició derogatòria única, on es descriu la derogació del Reial Decret 1620/2007, a partir del 26 de juny de 2023, que és la data en què entra en vigor el nou Reglament Europeu abans esmentat.

En aquesta disposició derogatòria única es descriu també el següent;

No obstant això, continuarà vigent en allò que no s’oposi al text refós de la Llei d’Aigües, modificat per aquest Reial decret llei, i al Reglament (UE) 2020/741 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de maig de 2020 , relatiu als requisits mínims per a la reutilització de l’aigua urbana depurada en usos agraris, d’acord amb les instruccions tècniques que estableixi el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en l’àmbit de les conques intercomunitàries.

I en el text esmentat a l’anterior paràgraf, del Reial decret llei 4/2023, es descriu el següent sobre la reutilització de l’aigua:

« Artìcle109. La reutilització de les aigües.

  1. S’entén per reutilització de les aigües depurades a la utilització per a un nou ús privatiu, abans de la seva devolució al domini públic hidràulic o maritimoterrestre, de les aigües que, havent estat utilitzades per qui les va derivar, s’han sotmès a un tractament que permet adequar la seva qualitat a l’ús a què es destinaran. Les aigües sotmeses a aquest tractament s’anomenen aigües regenerades.

No té la condició d’abocament la reutilització efectiva de les aigües regenerades.

En usos industrials no tindrà consideració de reutilització daigües la recirculació daquestes dins dels processos industrials de la pròpia activitat.

Per això, tal com descriu la normativa publicada el maig passat, una vegada derogat el Reial decret 1620/2007 a finals de juny, encara continua vigent la possibilitat de reutilització de l’aigua per a usos industrials, com a recirculació interna.

Comentari final, nou Reial Decret XX/2023

S’està treballant des del Ministeri, en una nova normativa espanyola sobre aquest àmbit d’aplicació que actualitzarà la normativa derogada, segons el nou Reglament europeu.

El nou Reial Decret XX/2023 pel qual s’aprovarà el Reglament de Reutilització de les aigües, tindrà com a finalitat adaptar el règim jurídic espanyol de les aigües regenerades al reglament europeu i establir el marc adequat per impulsar en aquest context d’escassetat l’obtenció de aquests recursos alternatius.

CONCLUSIÓ:

ÉS TOTALMENT ADEQUAT SEGUIR PROMOENT ELS PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D’AIGÜES, AMB RECIRCULACION INTERNA, PER A PROCESSOS INDUSTRIALS DE LA PRÒPIA ACTIVITAT, JA QUE ES CONSIDEREN FORA DE L’AMBITO DE LA FUTURA NORMATIVA DE REUTILITZACIÓ.